பொங்கல் திருவிழா ஒரு மிகப் புகழ் அடையும் தமிழ் மாநிலத்தில் அறிவுறுத்தப்படும் ஒரு திருநாள். இது பொங்கல் மாதம் (டிசம்பர் – ஜனவரி) அல்லது தை மாதம் (ஜனவரி – பிப்ரவரி) நடைபெறுகிறது.

பொங்கல் ஒரு வெள்ளைக் கடலைக்கட்டி பருப்பு வரையுடன் பணியாற்றுவதற்கும் பருப்புக்குள் செய்யப்படும் ஒரு குழம்புக்கும் ஒரு சமையலும் ஒரு திராட்சம். இந்த திராட்சம் வெள்ளைக் கடலையை வேண்டும்படியாக சுத்தமாக்குவதைக் குறிக்கின்றது. இது சம்பவம் அனைத்தும் செயற்கையான வளர்ச்சியை குறிக்கின்றது.

இந்த பொங்கல் திருவிழாவில் பங்குகொள்வதற்காக அனைத்து குடும்பங்களும் ஒரே மீற்றுக்கும் கூடியவராக இருக்கும். அவர்கள் கணக்கில் வேலையற்ற குடியிருப்புக்கு மீன்வரும் பரிஹாரம் செய்கின்றனர்.

இது ஒரு சம்பவம் பொங்கல் கூட்டத்தின் மூலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இது தான் பொங்கல் விருந்துக்குள் அடிக்குறையுடன் சுத்தியாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கல் திருவிழா ஒரு குழந்தைக்கும் இளவரசி நிறைந்தது. இது இருந்தால் இளவரசி அடித்தவன் அவன் வாழ்க்கையில் பெருமையான பொதுமக்கள் என்று பிரதிபதிக்கப்படுகிறது.

இந்த முழு விவரம் பொங்கல் திருவிழாவின் அதிமுகமான சிறந்த கதையாகும். இது பொங்கல் திருவிழாவை அறிவுறுத்துகின்றது மற்றும் குடும்ப ஒன்றியம் உருவாக்குகின்றது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *