நவராத்திரி அல்லது தேனுராத்திரி பணியாற்றல் ஒரு புனித ஹிந்து திருவிழா. இது ஒரு ஒழியப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையான குடும்ப ஒன்றியம் குறிக்கின்றது. இது ஒரு ஹிந்து விரதமாகும். இது ஒரு அல்லது சித்திரை மாதம் வரை நான்கு சதுர நாட்கள் முதல் இரண்டு சதுர நாட்கள் வரை நடைபெறும்.

நவராத்திரி புராணங்களில் வரும் தொடர்பான கதைகள் உள்ளன. பெண்கள் வரலாற்றில் வெளிவந்த முதல் புனித வரலாற்றும் உள்ளது. இது ஹிந்து சமுதாயத்தின் பெண் உலகத்தின் முதல் மாட்டுப் புனித வரலாற்றாகும்.

இது ஒரு பெண் உலகத்தின் முதல் புனித வரலாற்றாகும். இது சமயமாக, அனைத்து பெண்களும் அன்னை அம்மனைக் கொண்டாடுவது குறித்து புராணங்களில் உள்ளது.

அனைத்து நாடுகளிலும், நவராத்திரி அல்லது தேனுராத்திரி விரதம் பல வழிகளில் நடைபெறுகின்றது. இது ஒரு புனித பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றுவதற்கான ஒரு அனுமதியும் அல்லது பெண்கள் மட்டுமே பொங்கியிருக்க வேண்டிய ஒரு திருமண விரதமுமாகும்.

அனைத்து நாடுகளிலும், நவராத்திரி அல்லது தேனுராத்திரி விரதம் பல வழிகளில் நடைபெறுகின்றது. இது ஒரு புனித பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றுவதற்கான ஒரு அனுமதியும் அல்லது பெண்கள் மட்டுமே பொங்கியிருக்க வேண்டிய ஒரு திருமண விரதமுமாகும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *